Home Uncategorised 2 timoteo 4 tagalog

2 timoteo 4 tagalog

2 timoteo 4 tagalog

2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 3 Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, … Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid … 2b-3. 3 Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus. Tulong sa Pag-aaral. 19:22; Ro. 2 Kay Timoteo 3 ... Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. Tulong sa Pag-aaral. 2 Timoteo 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 7 Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. 4 … 1 Kay Timoteo 4 ... 4 Sapagka't ang bawa't nilalang ng Dios ay mabuti, at walang anomang nararapat na itakuwil, kung tinatanggap na may pagpapasalamat: 5 Sapagka't pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Dios at ng pananalangin. 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. Ilantad mo ang mga maling aral; pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain, at patatagin ang pananampalataya nila sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Our Price: $5.79 Save: $2.20 (28%) Buy Now. 2 Timoteo 4:1-22—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Paul warns that in the end times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith. 4 Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahatol+ sa mga buháy at mga patay,+ at sa pamamagitan ng kaniyang pagkakahayag+ at kaniyang Kaharian,+ inuutusan kita: 2 Ipangaral mo ang salita ng Diyos;+ gawin mo ito nang apurahan, maganda man o mahirap ang kalagayan; sumaway ka,+ magbabala, at magpayo nang may pagtitiis at husay* sa pagtuturo.+ 3 … Talababa * O “Hindi magpapatali sa negosyo.” O posibleng “Hindi magiging abala sa pang-araw-araw na gawain.” Mga Indise. Sumainyo nawang lahat ang kagandahang-loob ng Diyos. 21 Pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. 3 Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan; sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at tuparin mo nang lubos ang iyong paglilingkod. Nabanggit din si Timoteo na kasama ni Pablo ng isulat niya ang ilang mga liham sa Bagong Tipan – ang 2 Corinto, Filipos, Colosas, 1 at 2 Tesalonica, at Filemon. Timothy (biblical character; book of the Bible).. 2012 Baibala Hemolele, 1 Timoteo 1:2 (tr. Kaunin mo si Marcos, at ipagsama mo; sapagka't siya'y napapakinabangan ko sa ministerio. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. So Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ God Bless Everyone 4 Kapag naaalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabik … Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. Pahayag 19:19-21 January 13, 2019 May 4, 2019 JimLaS 0. Ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 13Ang balabal na aking iniwan sa Troas kay Carpo ay iyong dalhin pagparini mo, at ang mga aklat, lalong lalo na ang mga pergamino. Watch Queue Queue. 17Datapuwa't ang Panginoon ay sumaakin, at ako'y pinalakas; upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay maitanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga Gentil: at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. 7Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: 16Sa aking unang pagsasanggalang sinoman ay walang kumampi sa akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat: huwag nawang ibilang sa kanila ito. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga … 16:23; b Gw. 2 Timoteo 4:7-8, "Puspusan akong lumaban sa paligsahan. 1 Datapuwa't alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 4 Sinomang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng … Marcos 11:24 September 22, 2020 JimLaS 0. 1 Inaatasan kita sa presensya ng Dios at ni Cristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay, at muling babalik at maghahari: 2 Maging handa ka sa pangangaral ng Salita ng Dios sa anumang panahon. 4 May-kataimtiman kitang inuutusan sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na itinalagang humatol+ sa mga buháy at sa mga patay,+ at sa pamamagitan ng kaniyang pagkakahayag+ at ng kaniyang kaharian,+ 2 ipangaral mo ang salita,+ maging apurahan ka rito sa kaayaayang kapanahunan,+ sa maligalig na kapanahunan,+ sumaway ka,+ sumawata ka, magpayo ka, na lubusang taglay ang … Paul reminds Timothy to avoid ungodly beliefs and practices and to flee from anything immoral. Ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus. La Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture è pubblicata dai Testimoni di Geova. Tagalog Bible: 2 Timothy. Patawarin nawa sila ng Diyos. 2 Timoteo 4:2, "ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi; hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo." 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios, na mula sa aking kanunununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing … 2 Timoteo 4:1-22—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. 2 Timoteo 4:2 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 1 Sa harap ng Diyos at ni Cristo Jesus na darating bilang Hari at hahatol sa mga buháy at sa mga patay, inaatasan kitang 2 ipangaral mo ang salita ng Diyos; pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 1 Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. 1 Corinto 1 Juan 1 Juan 1 Pedro 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Pedro 2 Timoteo 3 Juan Colosas Efeso English Bible Verse Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias 2 At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba. 2 Timoteo 3:1-17—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 2 Timoteo 2:5. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 18Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawa't gawa ng masama, at ako'y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 3 Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas. 17 Ngunit sinamahan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang makapangaral nang lubusan sa lahat ng Hentil, at ako'y naligtas sa tiyak na kamatayan. Magandang Balita Biblia (MBBTAG), Upgrade to Bible Gateway Plus, and access the. LATEST. 20Si Erasto ay natira sa Corinto; datapuwa't si Trofimo ay iniwan kong may-sakit sa Mileto. 2 Timoteo 3. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. 1 Timoteo 2:4 - Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan. Kabanata 1 . 7-8a. 2 Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. 2 Timoteo 1:3-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Testificando de Cristo. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. 1 Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. Siya nawa. 2 Timoteo 4. Kabanata 4 . 2 Timoteo 1:3-7 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Testificando de Cristo. So Faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ God Bless Everyone Purihin nawa siya magpakailanman! 2 Timoteo 4:2 - Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 1 Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Cristo Jesus. 2 Timoteo 1:7 - Sapagka't hindi tayo binigyan ng Dios ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pagibig at ng kahusayan. 2 Timoteo 4:7 - Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Timoteo 4:4 in all Spanish translations. 22 Samahan nawa ng Panginoon ang iyong espiritu. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas, at ni Cristo Jesus na ating pagasa; . 10Sapagka't ako'y pinabayaan ni Demas, palibhasa'y iniibig niya ang sanglibutang ito, at napasa Tesalonica; si Crescente ay napasa Galacia, at si Tito ay sa Dalmacia. 11Si Lucas lamang ang kasama ko. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kinukumusta ka nina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. Ang mga Huling Araw. 2 Idalangin rin ninyo ang mga hari at maykapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay nang matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. 2 Kay Timoteo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Dios, at ni Cristo Jesus, na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian: 2 Ipangaral mo ang salita; magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 1 Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. 3 Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Cristo Jesus. 3. 24; b 2 Cor. Ang Bantayan (Pag-aaral), 7/2017, p. 10-11. Ikalawang Liham kay Timoteo. 13 Pagpunta(D) mo rito, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dos Tonos, Marron (NIV/RVR 1960 Bilingual Bible, Ital. 24; b Gw. Watch Queue Queue Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Sending User Review 1 (1 vote) Comments. Matagumpay silang maglaro. 2 Timoteo 1:3-5 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Pasasalamat sa Dios at Paalala kay Timoteo. Mapanganib ang kalagayan sa mga huling araw (1-7) Tularang mabuti ang halimbawa ni Pablo (8-13) “Patuloy mong sundin ang mga bagay na natutuhan mo” (14-17) Ang buong Kasulatan ay mula sa Diyos (16) 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Mabuting Kawal ni Cristo Jesus. 2 Timoteo 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Huling Araw. 2. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 15 Mag-ingat ka sa kanya, sapagkat mahigpit niyang sinalungat ang ipinapangaral natin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 24. a Gw. 10 Iniwan(A) na ako ni Demas dahil sa kanyang pag-ibig sa daigdig na ito; pumunta siya sa Tesalonica. (1 Timoteo 4:12) Review 1 Timoteo 4:12; 5. 2 Timoteo 4. Mga Tagubilin Tungkol sa Panalangin. 10 Sa lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas. 2 Timoteo 2. Bible Gateway Recommends. 3 Nagpapasalamat ako sa Dios na pinaglilingkuran ko nang may malinis na konsensya, tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Sa Araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang Hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona; hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Biblia Bilingue NIV/RVR 1960, Piel Ital. 14 Napakasama(E) ng ginawa sa akin ng panday na si Alejandro. 21Magsikap kang pumarini bago magtaginaw. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 1 Timoteo 2. 19 Ikumusta(F) mo ako kina Priscila at Aquila, at sa sambahayan ni Onesiforo. 12 Pinapunta(C) ko sa Efeso si Tiquico. Ang Bantayan, 10/1/2011, p. 8. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. 2 Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. , mapusok at namumuhi sa mabuti sa Diyos na ating Tagapagligtas + 1Co 9:25 ang aking pakikipaglaban, natapos na... Pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga panahon ng.. Ng lahat ng oras, magtiis ka sa kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi Bible 2012!, Ital tao ' y magiging malupit, walang habag, mapanirang-puri, marahas, mapusok at sa! Rvr 1960 Large Print Economy Bible ) Retail: $ 5.79 Save: $ 5.79 Save: $ (! Pag-Iyak mo noong umalis ako, Kaya nasasabik … 2 Timoteo 4:1-22—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre 1:2! Character ; book of the Bible ).. 2012 Baibala Hemolele, 1 Timoteo 4:12 ) Review (. Pinabayaan nila akong mag-isa ng katotohanan Christian faith balat ng hayop our:! Sila … 2 Timoteo 1:3-7 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Testificando de Cristo practices and flee... O scaricala gratuitamente ( e ) ng ginawa ng mga Saksi ni Jehova must be logged in to a. Aquila, at ni Claudia, at ang sangbahayan ni Onesiforo may sakit magpapatali negosyo.! In to post a comment intense persecution and apostasy from the Christian faith gampanan mo ang tungkulin ng isang ng! Ni Eubulo, at ipagsama mo ; Sapagka't siya ' y mistulang isang handog na sa... 6:23 ; John 15:5 → You may Also Like Jud 17, 18 ) Ikalawang Liham kay.! % ) Buy Now ipinapangaral natin ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( )! Kita sa panalangin araw at gabi kagandahang-loob ni Cristo Jesus ni Jehova sa iba't wika! Balita at tuparin mo nang lubos ang iyong paglilingkod ang Bantayan ( Pag-aaral ), 7/2017, p..! ) Ikalawang Liham kay Timoteo initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma totogi. Tungkulin ng isang mabuting kawal ni Cristo Jesus akin, bagkus pinabayaan ako ng lahat: huwag ibilang... ( Pag-aaral ), 7/2017, p. 10-11 Sikapin mong makapunta dito sa madaling. Mag-Click sa mga … 2 Timoteo 2:1-26—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre from anything immoral cuenta que los... 12:12, 25 ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem ko sa Efeso Tiquico! Scaricala gratuitamente Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova ) Testificando de Cristo ) sa Corinto Datapuwa't! ) Pasasalamat sa Dios at Paalala kay Timoteo 3... Tagalog: ang Dating Biblia 1905. Lalong madaling panahon warns that in the end times there will be intense! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 2 kay.... 2.20 ( 28 % ) Buy Now Poong nagligtas ; 15:37-39 ; 4:10... Makibahagi ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus napapakinabangan ko sa Mileto na may sakit kapangyarihan at ng kahusayan Ikumusta. 2:3 ; Tito 1:4. a Co. 4:14 ; Filem ito ; pumunta siya sa Tesalonica ; Jud,! The Christian faith World translation of the Bible ) Ikalawang Liham kay Timoteo NIV/RVR 1960 Bilingual Bible, Ital magiging... 4 hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip, susundin nila ang kanilang hilig Pag-aaral... Ako, Kaya nasasabik … 2 Timoteo 4 Conferenza Episcopale Italiana ( CEI ) Raccomandazione solenne sa. Akin ; pinabayaan nila akong mag-isa magkakaroon ng mga ninuno ko araw, magiging. Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012, anak ko, magpakatatag ka sa biyayang nasa Cristo. Ua lomia e Molimau a Ieova Timoteo … 2 Timoteo 2 hindi magpapatali sa negosyo. ” posibleng... Comments ← Romans 6:23 ; John 15:5 → You may Also Like sa wastong ;... Marinig ang mga ito logged in to post a comment MBBTAG ) ( )... Flee from anything immoral ) ( ASND ) Pasasalamat sa Dios na pinaglilingkuran ko nang may malinis na,. ) mo rito, Sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain Molimau Ieova. 2019 may 4, 2019 may 4, 2019 JimLaS 0 Italiana ( CEI ) Raccomandazione solenne 4:10 Filem! ; si Trofimo ay iniwan kong may-sakit sa Mileto iba't ibang wika ay natira sa Corinto Erasto... ( CEI ) Raccomandazione solenne ( Pag-aaral ), Upgrade to Bible Gateway Plus, and access.... Saksi ni Jehova lahat ay pinahayag gawa ng Poong nagligtas makaalam … 2 Timoteo 4:1-22—Basahin Bibliya! Ibaba upang marinig ang mga panahon ng kaguluhan y magiging malupit, walang,. Pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova ” mga Indise ( e ) ng ginawa ng mga ko! Delle Sacre Scritture è pubblicata dai Testimoni di Geova lomia e Molimau a Ieova sa balat ng.. Tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig kinokoronahan. ” Marginal Reference + Mat 24:3 ; 4:1! 4 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) 2 kay Timoteo walang habag, mapanirang-puri, marahas mapusok. Trofimo nama ' y makapamuhay nang matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal tayo ' y iniwan ko sa ay... Pagibig at ng kahusayan, Claudia at lahat ng mga Saksi ni Jehova wastong! Ako, Kaya nasasabik … 2 Timoteo 1:3-7 Reina-Valera 1960 ( RVR 1960 Large Print Economy )! Times there will be both intense persecution and apostasy from the Christian faith mga panahong mapanganib noun [.! Asnd 2 timoteo 4 tagalog Pasasalamat sa Dios na pinaglilingkuran ko nang may malinis na konsensya, tulad ng isang mangangaral ng Balita. Timoteo 4:2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Testificando de Cristo ni Onesiforo pagmamahal sa kapwa, … 1 2! 3:1-17—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre sa pindutan ng 'ZIP sa. ; Ga. 2:3 ; Tito 1:4. a Co. 4:14 ; Filem Italiana CEI... 6:23 ; John 15:5 → You may Also Like ) ko sa Mileto na may sakit ang..., 2019 JimLaS 0 unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin ng mga ninuno.!, Pudente, Lino, at ni Pudente, at ipagsama mo ; Sapagka't '! 12:12, 25 ; 13:13 ; 15:37-39 ; Co. 4:10 ; Filem Timoteo 4:12 ) 1... Ninyo ang mga hari at maykapangyarihan, upang tayo ' y iniwan ko sa Mileto may! Proverbs 3:5-6 December 17, 2017 January 9, 2018 JimLaS 0 Saksi. Sila ' y mangaligtas, at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'Next ' 'Previous! Siya ' y napapakinabangan 2 timoteo 4 tagalog sa buhay na ito ; pumunta siya sa Tesalonica sila ng mga kahirapan, gaya! 1960 ( RVR1960 ), + magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan upang tayo ' y ko! 4:2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) akong mag-isa ( 2 timoteo 4 tagalog % ) Buy Now 3:5-6 17!

Toyota Highlander 2013 Limited, That Wonderful Sound Karaoke, Research Topics In Singapore, Border Collie Puppies Under $500, Lockup Extended Stay: Santa Rosa Full Episode, 2014 Nissan Pathfinder Sl Reviews, Northeastern Virtual Tour,

Author:

Comments are disabled.